Japanese Japanese Verbs - Group 6

Group 6 has 25 more Japanese verbs for you to learn. Learn for free with audio flash cards and the dangerously addictive Lingo Dingo! One of these verbs could help you save the world!

Japanese mini-course

English Japanese
to paint nuru
to plan keikaku suru
to prepare junbi suru
to rest yasumu
to return (home) modoru
to send okuru
to spend tsuiyasu
to teach oshieru
to touch sawaru
to try tamesu
to use tsukau
to promise yakusoku suru
to surprise odorokasu
English Japanese
to understand rikaisuru
to attend shussekisuru
to decide kimeru
to permit kyoka suru
to continue keizoku suru
to destroy hakai suru
to include fukumu
to give ataeru
to require hitsuyoo to suru
to snow yukiga furu
to cost kakaru
to move ugokasu

Learning Japanese Verbs Group 6

You are doing great! Return to the Japanese verbs menu when you have mastered Group 6 of the Japanese verbs. There are also lists of Japanese words available for you to learn. There are also many free Japanese phrases as well. We hope that you can have fun as you learn Japanese.