LearnALanguage.com
divider
Choose a Language | Learn Swedish | Swedish Home Login | About Us | Contact Us


Learn Swedish

Start learning Swedish for FREE today. Why not join 10 millions of Swedish speakers? This Scandinavian language is easy and fun to learn; you will be able to carry on a basic Swedish conversation in no time. This website equips language learners like you with the most useful phrases, verbs and expressions, as well as some Swedish culture tips.

Swedish Words

Start learning Swedish with the most useful and basic words frequently used in everyday conversations. This is the ultimate selection for beginners.

English Swedish Pronunciation
1 En/ett en/ett
2 två tfoo
3 tre trah
4 fyra feera
5 fem fahm
6 sex sax
7 sju hore
8 åtta otha
9 nio neeo
10 tio teeo
Black svart svaahrt
White vit veet
Gray grå groo
Red röd rud
Blue blå bloo
Yellow gul gool
Green grön grun
Orange orange/brandgul ohrahnj/braahnd gool
Purple lila/purpur/violett leela/poorpoor/veeo lat
Brown brun broon
Coffee kaffe ca-feh
Tea te teh
Juice juice yoos
Fruit juice fruktjuice frukht yoas
Water vatten vah tehn
Milk mjölk myolk
ice-cream glass gla-ss
Beer öl urhl
Beef biff/nötkött beeff/nyot-shyot
Fish fisk fihsk
Ham skinka sheenca
Sausage korv korv
Cheese ost oost
Salad sallad sahlad

Swedish Verbs

Learning basic Swedish verbs helps language learners build their first Swedish sentences. We’ve handpicked the most useful verbs for casual conversations.

English Swedish Infinitive Swedish Present Tense Swedish Imperfekt / Preteritum Swedish - Supinum Swedish - Imperative
adapt, accustom vänja vänjer vande/vänjde vant/vänjt vänj!
arise; step stiga stiger steg stigit stig!
ask, pray be ber bad bett be!
battle strida strider stred stridit strid!
be vara är var varit var!
be adequate, be suitable duga duger dög dugit dug!
be called heta heter hette hetat het!
be excused from, avoid slippa slipper slapp sluppit slipp!
bear bära bär bar burit bär!
become (bliva)/bli (bliver)/blir blev blivit (bliv!)/bli!
beep, squeak pipa piper pep pipit pip!
bind binda binder band bundit bind!
bite bita biter bet bitit bit!
blow one's nose snyta snyter snöt snutit snyt!
brag skryta skryter skröt skrutit skryt!
break bryta bryter bröt brutit bryt!
burn brinna brinner brann brunnit brinn!
burst, snap brista brister brast brustit brist!
cast gjuta gjuter göt gjutit gjut!
choose välja väljer valde valt välj!
chop, slash hugga hugger högg huggit hugg!
come komma kommer kom kommit kom!
crack spricka spricker sprack spruckit sprick!
crawl krypa kryper kröp krupit kryp!
cry gråta gråter grät gråtit gråt!
curtsey niga niger neg nigit nig!
cut skära skär skar skurit skär!
decide besluta beslutar beslöt beslutit/beslutat besluta!
die dör dog dött dö!
disappear försvinna försvinner försvann försvunnit försvinn!
dive dyka dyker dök/dykte dykt dyk!
do göra gör gjorde gjort gör!
drink dricka dricker drack druckit drick!
drink alcohol supa super söp supit sup!
eat äta äter åt ätit ät!
enjoy, take pleasure in njuta njuter njöt njutit njut!
exist finnas finns fanns funnits
fall falla faller föll fallit fall!
fight slåss slåss slogs slagits slåss!
find finna finner fann funnit finn!
float flyta flyter flöt flutit flyt!
fly flyga flyger flög flugit flyg!
fold; yield vika viker vek/vikte vikit/vikt vik!
force, compel tvinga tvingar tvang/tvingade tvungit/tvingat tvinga!
freeze frysa fryser frös frusit frys!
get får fick fått få!
give (giva)/ge (giver)/ger gav (givit)/gett ge!
glide glida glider gled glidit glid!
go, walk går gick gått gå!
grease, smear smörja smörjer smorde smort smörj!
grip gripa griper grep gripit grip!
grow växa växer växte växt/vuxit väx!
have ha har hade haft ha!
hide dölja döljer dolde dolt dölj!
hold hålla håller höll hållit håll!
keep silent tiga tiger teg tigit tig!
know veta vet visste vetat
know, be able to kunna kan kunde kunnat
lay lägga lägger lade lagt lägg!
let låta låter lät låtit låt!
let down, fail svika sviker svek svikit svik!
lie (be at rest) ligga ligger låg legat ligg!
lie (tell untruths) ljuga ljuger ljög ljugit ljug!
make in time hinna hinner hann hunnit hinn!
melt smälta smälter smälte/smalt smält smält!
move, travel fara far for farit far!
must [vara tvungen] är tvungen var tvungen varit tvungen var tvungen!
obey lyda lyder löd/lydde lydit/lytt lyd!
offer, bid bjuda bjuder bjöd bjudit bjud!
pinch nypa nyper nöp nypt nyp!
please, delight glädja gläd(j)er gladde glatt gläd!
propel, drive driva driver drev drivit driv!
punch slå slår slog slagit slå!
ride rida rider red ridit rid!
roar ryta ryter röt rutit ryt!
run springa springer sprang sprungit spring!
run, flow rinna rinner rann runnit rinn!
say säga säger sade sagt säg!
scratch hard riva river rev rivit riv!
scream skrika skriker skrek skrikit skrik!
seat sätta sätter satte satt sitt!
see se ser såg sett se!
sell sälja säljer sålde sålt sälj!
shine skina skiner sken skinit skin!
shoot skjuta skjuter sköt skjutit skjut!
should (böra) bör borde bort
sing sjunga sjunger sjöng sjungit sjung!
sink sjunka sjunker sjönk sjunkit sjunk!
sit sitta sitter satt suttit sitt!
sleep sova sover sov sovit sov!
smart, sting svida svider sved svidit svid!
smile le ler log lett le!
sneak smyga smyger smög smugit smyg!
sneeze nysa nyser nös/nyste nysit/nyst nys!
spinn; purr spinna spinner spann spunnit spinn!
spread sprida sprider spred/spridde spridit/spritt sprid!
stand stå står stod stått stå!
starve svälta svälter svalt/svälte svultit/svält svält!
steal stjäla stjäl stal stulit stjäl!
step kliva kliver klev klivit kliv!
sting, stick sticka sticker stack stuckit stick!
stroke, rub stryka stryker strök strukit stryk!
suck suga suger sög sugit sug!
suffer lida lider led lidit lid!
swallow svälja sväljer svalde svalt svälj!
swear svära svär svor svurit svär!
take ta tar tog tagit ta!
tear slita sliter slet slitit slit!
tie knyta knyter knöt knutit knyt!
To draw, drag, pull dra drar drog dragit dra!
turn vrida vrider vred vridit vrid!
want vilja vill ville velat
will, shall (skola) ska skulle skolat
win vinna vinner vann vunnit vinn!
write skriva skriver skrev skrivit skriv!

Swedish Phrases

Learning common Swedish phrases helps you kick off an easy conversation! Thanks to the easy rules of Swedish pronunciation, you can start speaking Swedish easily as soon as you learn these Swedish phrases.

English Swedish Pronunciation
Hello God dag Good dayg
Hello (informal) Hej HAY
How are you? Hur mår du? Hoor moor doo?
Fine, thank you Tack, jag mår bra Tayk, yag moor brah
What is your name? Vad heter du? Vaad HAY-ther doo?
My name is ______ Jag heter ______ Yag HAY-ther _____
Nice to meet you Trevligt att träffas TRAV-leegt at TRAH-faas
Please Snälla SNELL-la
Thank you Tack TOCK
You're welcome Var så god VAHR sha good
Yes Ja YAH
No Nej NAY
Excuse me Ursäkta Oor-sayk-tha
I'm sorry Jag är ledsen Yaag ayr ladsen
Goodbye Adjö Ad-juuh
Goodbye (informal) Hej då Hay doo
I can't speak Swedish [well] Jag kan inte tala svenska [så bra] Yaag can eenta taahla 'Swanskah' [sooh brah]
Do you speak English? Talar du engelska Taahlar doo ayngelskah
Look out! Se upp! Saa up
Good morning God morgon Good moorgoon
Good evening God eftermiddag Good aftermeedag
Good night God natt Good nath
I don't understand Jag förstår inte Yag fur stoor eenta
Where is the toilet? Var är toaletten? Wahr ahr tooalathan

Swedish Culture

Swedish language is spoken by over 10 million people, and is an official language in Sweden and some parts of Finland. Swedish dialects may differ significantly depending on the region.

Swedish culture is so rich and bright that many people are amazed when they find out that the population of this country is about 9 million people.

When it comes to the Swedish culture and things associated with Sweden, many of us immediately think of IKEA. Yet even besides this world’s leading furniture manufacturer, Sweden has always been a leader in interior design and architecture. Back in 1930s, Swedish designers introduced the world to the clean, sophisticated designs which are still associated with Scandinavia.

Sweden is home to the world’s most prestigious and talked-about award, the Nobel prize. It was established by Alfred Nobel, the Swedish physicist who invented dynamite.

Sweden has a rich literary tradition stretched throughout the centuries. These days, the books of Swedish writers are frequently present on the international bestseller lists. These include the detective novelist Henning Mankell and thriller writer Stieg Larsson with his 'Girl With Dragon Tattoo' trilogy. And of course everyone remembers Swedish children’s writer Astrid Lindgren, the author of the Pippi Longstocking, Emil of Maple Hills, and more.

With rich folk culture, Sweden is an inspiration for music and other creative domains all over the world. In music, this country has produced an incredible number of pop stars. All of these singers and bands are Swedish: ABBA, Ace of Base, The Cardigans, A*Teens, Alcazar, Rednex, September, Avicii, Loreen and many more.


page bottom
About Us | Contact Us | Sitemap
© 2014 U.S. Institute of Languages. All rights reserved